Điều khoản và Điều kiện của ocuaso.com

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, ocuaso.com có thể truy cập tại ocuaso.com.

Trẻ vị thành niên hoặc người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng Trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, ocuaso.com và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tài liệu có trong Trang web này.

Bạn chỉ được cấp giấy phép có giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

Hạn chế

Bạn bị hạn chế cụ thể đối với tất cả những điều sau:

  • xuất bản bất kỳ tài liệu nào trên Trang web trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác;
  • bán, cấp phép lại và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
  • trình diễn công khai và/hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
  • sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào gây tổn hại hoặc có thể gây tổn hại cho Trang web này;
  • sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào tác động đến quyền truy cập của người dùng vào Trang web này;
  • sử dụng Trang web này trái với luật pháp và quy định hiện hành hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Trang web hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • tham gia vào mọi hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này;
  • sử dụng Trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Bạn bị hạn chế quyền truy cập vào một số khu vực nhất định của Trang web này và ocuaso.com có thể hạn chế thêm quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình. Mọi ID người dùng và mật khẩu mà bạn có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn của Trang web này, "Nội dung của bạn" có nghĩa là mọi âm thanh, văn bản video, hình ảnh hoặc tài liệu khác mà bạn chọn hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp cho ocuaso.com một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung đó trên bất kỳ và tất cả phương tiện truyền thông.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. ocuaso.com có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi Trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Không có bảo đảm

Trang web này được cung cấp "nguyên trạng" với mọi lỗi và ocuaso.com không thể hiện bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không nội dung nào trên Trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi trường hợp, ocuaso.com cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. ocuaso.com, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường ở mức tối đa cho ocuaso.com đối với bất kỳ và/hoặc tất cả trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân tố tụng, thiệt hại và chi phí phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này .

Khả năng chia tách

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào thì những điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Biến đổi điều khoản

ocuaso.com được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Bài tập

Ocuaso.com được phép chuyển nhượng, chuyển giao và ký hợp đồng phụ các quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa ocuaso.com và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét xử

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Bang vn và bạn phải chịu thẩm quyền xét xử không độc quyền của các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại vn để có phán quyết